ǝ , ҵǝ , ҧҭҿ ǝ ҩ ӡǝ ҟ ҳǝ. ҧǝ ǝ ҩ қǝҧӡ. ҩ ҧǝ ǝ. , . ǝ ҵ ǝқǝ, ҳ, ҧ . ҳǝ ҟҵ ǝ ǝқǝ ҳ ǝҩǝ ҟҿ ǝҵ ǝҧҵҭқǝ.

Ҧ Ə

ҧ ǝ-ҧ
ǝ , ҳǝ.
ǝ ǝҭǝ
Ҳ ҳ-ҧǝ ҟ .

ҳ,
ǝ ,
ǝҳǝ,
Ҧҵ ǝ.

ǝҳǝ ,
- ҳǝ ǝ,
ǝҳǝ ,
Ҳҟ ҧ!

Ҳҧ ӡ, ҳӡ-ҳҧ ҭҵ
ҟ ӡӡ ҳ ҳ-ҧ!
Ҳҧǝ ҵ, ҳҳǝ
ǝ, ҳ !

ҳ,
ǝ ,
ǝҳǝ,
Ҧҵ ǝ.

ǝҳǝ ,
- ҳǝ ǝ,
ǝҳǝ ,
Ҳҟ ҧ!

ҧ ҳ, ҳҧ ǝ
ҟ Ҳҧ, ҳҧ ҭ.
Ҳǝҩ ҳҵ, ҳǝ ҳҵ
ҩ ҳқǝ ҳҧ ҭ!

ҳ,
ǝ ,
ǝҳǝ,
Ҧҵ ǝ.

ǝҳǝ ,
- ҳǝ ǝ,
ǝҳǝ ,
Ҳҟ ҧ!
2007 .

ҵ,
,
ǝҭқǝ ҟ,
ҟҟҭǝ ҳǝ ҟ.
ҧ ǝ ǝ
,
ǝҕ
ҩ ҭ.
қǝ ,
ҟǝ
ҭ ӡ .
ǝҭҵǝҟ ҵ ҳǝ
ӡǝ ҧӡ.
,
ҩ .
1985 .

ƏӠ

ǝӡ, ǝӡ,
ǝӡ ǝ ,
ǝӡ ǝ ,
ǝҭ .
ǝ, ҩǝ,
ǝ ǝ ,
ҧӡ ҳǝ ,
ǝ , ?
- ǝ ?
- ?
- ҧӡ ҳǝ ?
,
- ҧ
ǝҭǝ ?
- !
- Ҳ!
- , ҳǝ!
ӡ !
ǝӡ, ǝӡ,
ǝӡ ,
ҭ,
ǝ ҵǝ !
ǝ, ǝ?
ҵǝҟ ,
-ҿ қǝ
ǝӡ.
1986 .

ҦҬҦҲ

ǝҳ, ǝ,
ҧҭҧҳ.
ҳ, , ӡǝ ǝ,
ǝ, қǝ.

,
қǝ ǝҧ.
ǝ ҭҧҳ
, -ǝ.

, ҵǝ
ҵǝ ǝ ǝҟ ҩҧ
ǝҳǝ ӡ ҧ
ǝҳǝ , ҵ.

ǝ ҵǝ ҧ, ǝҧ,
ҿ ҭ .
ǝҩǝ ǝҵ ҳ ,
ҧ ҳқǝǝ ҳǝ ǝ.

, ҵ,
-ҵ, ҟǝǝ.
ҩ қǝ, ǝ,
ҵǝ , ҧ.
2007 .